Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en zakelijke voorwaarden

© 2022 DruckWege BV

 

1 januari 2022

1. Identiteit van de verkopende partij

DruckWege BV, later te noemen DruckWege

Geregistreerd adres:                                      Wasaweg 1a, 9723JD, Groningen, The Netherlands
ToegankelijkheidOp afspraak
Telefoonnummer:                                       050-7630845
Email adres:                                               support@druckwege.com
KVK nummer:                 85209724
BTW nummer:                           NL863546791B01

2. Definities

 1. Druckwege: De rechtspersoon Druckwege zoals in artikel 1 omschreven.
 2. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die met Druckwege in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 3. Producten: De door Druckwege te koop aangeboden goederen en licenties.
 4. Diensten: De door Druckwege aangeboden diensten.
 5. Website: ‘De Website(s)’, de website(s) en/of handelsnamen (samen of afzonderlijk), die door Druckwege beheerd worden en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 6. Dag: Kalenderdag.

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk (‘Algemene Voorwaarden’) zijn exclusief van toepassing op en vormen integraal onderdeel van elk aanbod van Druckwege en elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Druckwege en de Klant.
 2. Naast de Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Producten en Diensten. Mochten een of meer bepalingen van de aanvullende voorwaarden strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 3. Van één of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 4. Algemene voorwaarden die de Klant hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Druckwege is ingestemd.
 5. Druckwege behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Druckwege zal de Klant binnen een redelijke termijn informeren over de gewijzigde Algemene Voorwaarden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn bindend vanaf de aangegeven ingangsdatum.
 6. Door het plaatsen van een bestelling en/of het doen van een aankoop aanvaardt de Klant de Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.
 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.
 8. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. De anderstalige versies van deze Algemene Voorwaarden dienen slechts ter informatie; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

4. Offertes, prijzen en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Druckwege zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch indien het Product of de Dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een offerte vervalt tevens indien deze niet binnen de geldigheidsduur, zoals aangegeven in de offerte, is aanvaard middels een schriftelijk akkoord door de Klant.
 2. Een offerte of een aanbieding is een eenmalig aanbod, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.
 3. Offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, binden Druckwege niet indien sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Druckwege daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Druckwege anders aangeeft.
 6. Afgegeven prijslijsten zijn indicatief en te allen tijde onder voorbehoud van wijzigingen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Druckwege niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand middels een schriftelijke bevestiging of een volledige transactie door de Klant.
 9. Druckwege kan niet aansprakelijk worden gesteld als een afbeelding of kenmerk (enigszins) afwijkt van het werkelijke Product of de werkelijke Dienst.
 10. Een order wordt niet eerder in behandeling genomen dan na ontvangst van volledige betaling dan wel na ontvangst van alle benodigde informatie die nodig is om de kredietwaardigheid van de Klant te verifiëren. Indien Druckwege op basis van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Druckwege gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren.
 11. Specifiek voor een order ingekochte Producten of producthoeveelheden kunnen niet worden geretourneerd indien partijen zijn overeengekomen dat het recht op retour uitdrukkelijk is uitgesloten.
 12. Druckwege behoudt zich het recht voor opdrachten en bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

5. Levering: termijnen, uitvoering en wijziging

 1. Druckwege of een door haar ingeschakelde derde zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en levering van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
 2. Binnen 1 werkdag nadat Druckwege een volledige betaling heeft ontvangen of een levering op rekening heeft geaccepteerd wordt de aanvraag in behandeling genomen.
 3. Als plaats van levering geldt het bij het plaatsen van de order aangegeven verzendadres.
 4. Druckwege zal bestellingen welke uit voorraad leverbaar zijn met bekwame spoed na ontvangst van de bestelling uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder extra kosten te annuleren, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Alle door Druckwege in de overeenkomst genoemde (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld, gelden bij benadering, zijn vrijblijvend en niet fataal. Het enkel overschrijden van deze termijnen leidt niet tot verzuim van Druckwege of enige aansprakelijkheid jegens de Klant, en geeft de Klant niet de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld door Druckwege. In dit geval zal de termijn in overleg met de Klant worden verlengd.
 6. Indien levering op verzoek van de Klant op een andere dan de gebruikelijke manier wordt verzonden, zijn hieraan kosten verbonden die bij de Klant in rekening worden gebracht, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Voor zendingen naar het buitenland geschiedt de levering in overleg en ex works.
 8. Uitlading van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de Klant, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Druckwege heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal aan de Klant aan te bieden. Het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.
 10. Druckwege is gerechtigd om diensten en/of goederen te leveren in gedeelten (deelleveranties) en deelbetaling te verlangen.
 11. De Klant erkent dat Druckwege voor de levering van Producten en Diensten afhankelijk is van de medewerking van de Klant. De Klant dient er o.a. voor te zorgen dat de plaats waar de Producten dienen geleverd te worden vrij en gemakkelijk bereikbaar is en dat, indien nodig, de Producten opgeborgen kunnen worden op risico van de Klant.
 12. De verplichting van de Klant om een factuur te betalen mag niet worden opgeschort wegens discrepantie in de levering, hoeveelheden of specificaties.
 13. Indien de Klant Producten of Diensten weigert of in gebreke blijft om datgene te doen dat noodzakelijk is voor de levering van Producten of Diensten, heeft Druckwege het recht om de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te beëindigen en over de Producten te beschikken naar eigen goeddunken. Enige schade en/of kosten opgelopen ten gevolge van dergelijke weigering of gebrek (met inbegrip van, maar niet beperkt tot vervoerskosten en/of opslagkosten vanaf de geplande datum van levering) zullen worden verhaald op de Klant.
 14. Opgegeven leveringstermijnen vormen geen fatale termijn, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Druckwege doet al het mogelijke om de opdracht binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft koper niet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.
 15. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en de Klant aan Druckwege schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is de Klant gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Ontbinding kan in geen geval aanleiding geven tot boete of schadevergoeding op welke wijze dan ook. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

 1. Onverminderd haar overige ter beschikking staande rechten, is Druckwege bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling richting de Klant, indien:
  1. a) de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en indien
  2. b) na het sluiten van de overeenkomst Druckwege ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. c) de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. d) door vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Druckwege kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Druckwege bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Druckwege kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Druckwege op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Druckwege de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Druckwege, zal Druckwege in overleg met de Klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Druckwege extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Druckwege anders aangeeft.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Druckwege vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Druckwege op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Producten, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht, tenzij zich een situatie zoals omschreven in artikel 5.4 heeft voorgedaan.

7. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen de door Druckwege gespecificeerde betalingstermijn en in de valuta zoals gefactureerd. Druckwege is gerechtigd om per levering / order te factureren en om de betalingstermijn op ieder moment eenzijdig te wijzigen, inclusief het instellen van betaling vooraf.
 2. Indien de Klant in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 8% per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Het bedrag van de openstaande facturen zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50,00 per onbetaalde factuur, onverminderd het recht van Druckwege om een vergoeding voor de daadwerkelijke geleden schade en gemaakte kosten te eisen.
 3. Druckwege behoudt zich het recht voor om elk bedrag dat zij op enig moment aan de Klant is verschuldigd te verrekenen met elk bedrag dat Druckwege van de Klant te vorderen heeft uit hoofde van welke overeenkomst met de Klant dan ook, onverminderd alle overige rechten die Druckwege ter beschikking staan. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Druckwege verschuldigde.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is voor wat betreft de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening van de hoofdsom en rente buiten rechte voor rekening van de Klant, alsmede alle gerechtelijke kosten waaronder de kosten in rekening gebracht door externe deskundigen en advocaten.
 6. Met voorafgaande goedkeuring van Druckwege kan de Klant, via de Website of per e-mail, op rekening bestellen.
 7. Druckwege kan zich op elk moment - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een gedegen beoordeling van de kredietwaardigheid van de Klant. Op basis van deze uitkomst kan Druckwege aanvullende voorwaarden opleggen aan de Klant zoals het stellen van zekerheden waaronder (bank)garanties.
 8. De Klant dient Druckwege tijdig te informeren bij een materiële wijziging in de KvK / groepsstructuur / financiële positie indien deze van wezenlijke invloed kan zijn op de beslissing van Druckwege om op rekening te leveren.
 9. Druckwege behoudt zich het recht voor om kredieten en betaling achteraf op rekening te allen tijde zonder opgave van redenen te wijzigen of in te trekken.
 10. Druckwege is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de Klant over te dragen dan wel te verpanden aan derden.
 11. Indien Druckwege het faillissement van de Klant aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten van faillissementsaanvragen verschuldigd.
 12. Druckwege is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de Klant te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien de Klant met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt iedere op Druckwege rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Druckwege op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door de Klant.

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Druckwege in het kader van de overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van Druckwege, tenzij de aard van het Product zich daartegen verzet, totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Druckwege gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de volledige betaling van de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. Door Druckwege geleverde Producten, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht (dit geldt niet voor resellers en distributeurs met een contract) en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren dan wel te gebruiken als zekerheidsstelling.
 3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Druckwege veilig te stellen. Dit betekent onder meer dat de Klant in ieder geval de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zodanig zal bewaren dat deze Producten duidelijk herkenbaar zijn als eigendom van Druckwege en eventuele herkenningstekens op, of de verpakking van de Producten niet zal verwijderen, beschadigen of onduidelijk maken.
 4. 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan wel indien liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement of een andere omstandigheid zich voordoet waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is de Klant verplicht om Druckwege daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. In dergelijke gevallen alsmede wanneer de Klant in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Druckwege tekort schiet of aan Druckwege goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de Klant verplicht op eigen kosten de nog aan Druckwege in eigendom toebehorende goederen aan Druckwege terug te geven.
 5. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Druckwege ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Druckwege gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Klant zich er jegens Druckwege bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Druckwege zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Druckwege en door Druckwege aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Druckwege zich bevinden en die Producten terug te nemen.

9. Garanties, onderzoek en klachttermijn

 1. De door Druckwege te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of de Producten geschikt zijn voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld. Druckwege kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Producten of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in dit artikel genoemde garantie is gelijk aan de garantie die de fabrikant op het Product levert, tenzij uit de aard van het geleverde Product anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Druckwege, de Klant of derden aan het Product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Druckwege geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen maar niet beperkt tot weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 5. Indien safety bladen voor producten aanwezig zijn, handelt Klant naar deze voorschriften.
 6. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Druckwege te worden gemeld, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Druckwege te worden gemeld op straffe van verval van het recht deze klachten alsnog bekend te maken. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Druckwege in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Druckwege in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Indien de Klant tijdig een gebrek meldt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde Producten. Indien de Klant geen (tijdige) melding doet in de zin van dit artikel worden de Producten geacht te zijn aanvaard door de Klant.
 8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 9. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dit tijdig door de Klant is gemeld, dan zal Druckwege het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen indien vervanging en herstel allebei niet mogelijk zijn. In geval van vervanging is de Klant gehouden om het te vervangen Product aan Druckwege te retourneren en de eigendom daarover aan Druckwege over te dragen, tenzij Druckwege anders aangeeft.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Druckwege daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
 11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
 12. Speciaal voor de Klant vervaardigde of bestelde materialen worden nooit teruggenomen.
 13. Druckwege behoudt zich het recht voor om in geval van door de Klant veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen met verborgen of zichtbare gebreken, eventuele kosten in rekening te brengen of deze niet retour te nemen. Op of aan het geleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en/of zijn geschreven en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat (dus niet beschreven) te worden gevoegd bij de retourzending. Wanneer zichtbare gebreken vastgesteld en meegedeeld werden overeenkomstig lid 4 en 5, moet de retourzending uiterlijk 14 dagen nadat de Klant de Producten heeft ontvangen weer in het bezit zijn van Druckwege. Voor alle Producten voorzien van seal- of blitzerverpakking geldt dat ze alleen ongeopend of geretourneerd mogen worden. Geopende seal- of blitzerverpakkingen worden wel retour genomen indien het een niet voor het openen zichtbaar gebrek van de inhoud betreft.
 14. De toepasselijkheid van de bepalingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Druckwege tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, dan is de aansprakelijkheid van Druckwege beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Druckwege is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Druckwege is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De totale aansprakelijkheid van Druckwege is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het deel van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Druckwege is in ieder geval steeds beperkt tot de hoogte van het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in voorkomend geval.
 5. Druckwege is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Druckwege aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Druckwege toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 7. Druckwege is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen incidentele schade, bijzondere of gevolgschade van de Klant hoe dan ook veroorzaakt, ongeacht of deze vorderingen zijn gebaseerd op wanprestatie, onrechtmatige daad of een andere grond, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de Klant reeds is verzekerd wordt te allen tijde door Druckwege uitgesloten.
 9. De beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Druckwege zoals uiteengezet in dit artikel zijn niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Druckwege.
 10. De in het voorgaande lid omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Druckwege.
 11. De klant vrijwaart Druckwege, haar werknemers en haar voor de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit of verband houdende met de (door)levering van producten. De Klant is verplicht zich dienaangaande voldoende te verzekeren en verzekerd te houden.
 12. Aansprakelijkheid voor schade wat veroorzaakt is door het niet naleven van de instructies in de gebruikershandleiding van het Product voor wat betreft gebruik, onderhoud en omgeving wordt te allen tijde door Druckwege uitgesloten.

11. Risico-overgang

 1. Alle risico’s van welke aard ook, zijn ten laste van de Klant op het moment vanaf de levering van de Producten en Diensten op het opgegeven afleveradres.
 2. Indien de levering van de Producten of Diensten niet kan gebeuren door enige oorzaak die te wijten is aan de Klant, zal het risico overgaan op de Klant op de geplande datum van de levering, zoals die werd meegedeeld aan de Klant.

12. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Druckwege niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Druckwege is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Druckwege onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, ziekte onder het personeel, brand, overstroming, waterschade, oorlogen en opstanden, een epidemie of pandemie, export- en/of importbeperkingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 3. Onverminderd aan Druckwege verder toekomende rechten, geeft overmacht haar de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan, zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.
 4. Als Druckwege haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

13. Privacy, gegevens- verwerking en bescherming

Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal de Klant Druckwege desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop de Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
De Klant vrijwaart Druckwege voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor de Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Druckwege toerekenbaar zijn.
De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van leverancier door de Klant worden verwerkt, ligt volledig bij de Klant. De Klant staat er tegenover Druckwege voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart Druckwege tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
De Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Klant. Druckwege en de Klant houden het er voor dat Druckwege ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is.
5. Druckwege zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door de Klant na te komen verplichtingen als bedoeld in artikel 13.4. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Druckwege begrepen en komen voor rekening van de Klant.

14. Software

 1. Druckwege stelt aan de Klant op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de Software’. Het recht tot gebruik van de Software is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 2. De verplichting tot terbeschikkingstelling door Druckwege en het gebruiksrecht van de Klant trekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van De Software. Het gebruiksrecht van de Klant strekt zich niet uit tot de broncode van De Software. De broncode van Software en de bij de ontwikkeling van Software gemaakte technische documentatie worden niet aan de Klant ter beschikking gesteld, ook niet indien de Klant bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.
 3. De Klant zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de Software steeds stipt naleven.
 4. Indien Druckwege en de Klant zijn overeengekomen dat de Software uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur gebruikt mag worden, is de Klant gerechtigd bij eventuele storing van de apparatuur de Software voor de duur van de storing op andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te gebruiken.
 5. Druckwege kan verlangen dat de Klant de Software niet eerder in gebruik neemt dan nadat de Klant bij Druckwege, diens toeleverancier of de producent van de Software één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen. Druckwege is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen Druckwege en de Klant is overeengekomen. De Klant zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Software te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 6. De Klant mag de Software uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. De Klant zal de Software niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘De Software-as-a-Service’ (SaaS) of ‘outsourcing’.
 7. Het is de Klant nimmer toegestaan de Software en de dragers waarop de Software is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal de Klant een derde - al dan niet op afstand (online) - toegang geven tot de Software of de Software bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de Software uitsluitend ten behoeve van de Klant gebruikt.
 8. De Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Druckwege uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. De Klant zal op eerste verzoek van Druckwege toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Druckwege zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij de Klant verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de Software zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.
 9. Druckwege en de Klant houden het ervoor dat de tussen hen gesloten overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.
 10. Druckwege is niet verplicht tot het onderhoud van de Software en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de Software. Indien in afwijking van het vorenstaande Druckwege gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de Software te verlenen, kan Druckwege verlangen dat de Klant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.

15. Intellectuele eigendom

 1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten, Diensten en/of de Websites berusten bij Druckwege, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Druckwege, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

16. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis komt en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, op geen enkele wijze bekendmaken, tenzij een van de uitzonderingen zoals genoemd in dit artikel zich voordoet of de partij die de informatie vrijgeeft voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. Deze verplichting tot geheimhouding zal blijven voortbestaan gedurende een periode van twee jaar na afloop van de overeenkomst.
 2. Een partij is niet verplicht tot geheimhouding met betrekking tot informatie die:
  1. a) de ontvangende partij reeds onafhankelijk in het bezit of ontwikkeld had voor het moment van verstrekking door de verstrekkende partij, tenzij de ontvangende partij redelijkerwijs had kunnen weten dat dergelijke informatie als vertrouwelijke informatie beschouwd zou worden; of
  2. b) openbaar bekend is op het moment van verstrekking of algemeen beschikbaar is geworden zonder schending van de geheimhoudingsplicht; of
  3. c) de ontvangende partij rechtmatig verkrijgt of heeft verkregen van een derde partij op een niet-vertrouwelijke basis, zonder dat vorenbedoelde derde hierdoor inbreuk maakt op enige contractuele of wettelijke verplichting tot geheimhouding; of
  4. d) bekend moet worden gemaakt vanwege enig toepasselijk wettelijk voorschrift of verzocht door een bevoegde rechter of enig bevoegde overheidsinstantie, toezichthoudende instantie, wettelijke of zelfregulerende instantie.
 3. Elke partij geeft geen persberichten uit en doet geen openbare mededeling over de overeenkomst en samenwerking tussen partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij bekendmaking is vereist door toepasselijke wet- en regelgeving.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Druckwege, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van Druckwege gevestigd is, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

18. Deelbaarheid

 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan wordt die specifieke bepaling afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden. De geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen blijven in zulks geval onverminderd van kracht. Partijen zullen al het mogelijke in het werk stellen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen waardoor zo veel als mogelijk hetzelfde effect zal worden bereikt als zou zijn bereikt door toepassing van de ongeldige bepaling.

19. Overdracht

 1. De Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet overdragen aan derden, tenzij Druckwege hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Druckwege kan alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden aan een derde partij overdragen met voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

20. Verklaring van afstand

 1. Het niet uitoefenen van haar rechten of vertraging in het uitoefenen van haar rechten door Druckwege op basis van de overeenkomst zal nooit kunnen worden uitgelegd als een verklaring van afstand daarvan.

nl_NLNL